Keskkonnaamet ei näe võimalust lubada Sindi paisule hüdroenergiajaama

“Keskkonnaamet, analüüsinud Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise KMH aruannet ja menetluse vältel kogutud teavet, leiab, et aruanne on piisav tagamaks eelnimetatud õigusaktides seatud eesmärgid. Arvestades KMH aruande tulemusi ja käesoleva otsuse kaalutlusi, ei ole eelnimetatud eesmärgid saavutatavad hüdroelektrijaama rajamisel (eelprojekti ja selle leevendusmeetmetega lahenduse korral), samuti ei taga Pärnu jõe hea seisundi saavutamist alternatiiv 01 [2 kalapääsu]. Eelnimetatud eesmärgid on saavutatavad alternatiiviga 02 (paisu lammutamine ja tehiskärestiku rajamine) ning alternatiiviga 03 (kalarambi rajamine, sh kalapääs jõe paremale kaldale). Lõpliku valiku nende alternatiivide vahel teeb AS Raju kui Sindi paisu omanik.”

Ehk maakeeli: HEJ-d ei tule ja AS Raju peab Sindi paisu lammutama või rajama kalarambi. Sellele lisaks on riik alustanud lõhemaimude asustamist Pärnu jõkke ülevalpool Sindi paisu eeldusega, et asustatud kala umbes nelja aasta pärast jõkke tagasi saaks naasta. Neid fakte arvestades on näha, et riik on asja tõsisemalt käsile võtnud.